Problem niezadowalającej decyzji ubezpieczyciela dotyczącej odszkodowania z polisy OC lub AC jest niestety dość powszechny. Nie oznacza to jednak, że taką decyzję trzeba zaakceptować bez sprzeciwu. Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela to proces, który pozwala dochodzić swoich praw i zabiegać o sprawiedliwe odszkodowanie. 

Kiedy warto złożyć odwołanie?

Warto rozważyć odwołanie, kiedy uważamy, że decyzja ubezpieczyciela jest niesprawiedliwa, np. kwota odszkodowania jest za niska w stosunku do poniesionych strat, a także w sytuacjach, kiedy odmówiono nam w ogóle wypłaty środków.

Terminy do złożenia odwołania od decyzji ubezpieczyciela

Po otrzymaniu decyzji od ubezpieczyciela, poszkodowany ma na złożenie odwołania 3 lata – należy liczyć je od daty otrzymania decyzji. Ważnym jest, aby złożyć odwołanie w tym terminie – po jego upływie prawo do odwołania jest utracone.

Kiedy ubezpieczycieli jest zobligowany do udzielenia odpowiedzi?

Od momentu otrzymania odwołania, ubezpieczyciel ma 30 dni na jego rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi. Mimo to, czas ten może ulec wydłużeniu, jeśli ubezpieczyciel zdecydowałby się na dodatkowe ustalenia faktyczne czy prawne.

Jak napisać odwołanie?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela nie musi przybierać konkretnej formy, jednak warto je napisać w formie listu, w którym jasno i precyzyjnie przedstawimy swoje argumenty, oraz oznaczyć je jako „Odwołanie”. Pisanie odwołania od decyzji ubezpieczyciela powinno być przemyślane i dobrze zaplanowane. Oto kroki, które powinieneś podjąć:

  1. Wybierz właściwą formę: Odwołanie powinno być napisane w formie listu i skierowane do właściwego ubezpieczyciela. Wyraźnie oznacz dokument jako „Odwołanie od decyzji”.
  1. Twoje dane: Na początku listu wymień swoje pełne dane, włączając imię, nazwisko, adres oraz dane kontaktowe. 
  1. Dane o polisie i decyzji: Podaj numer  polisy, a także dane o decyzji, od której się odwołujesz. Powinny się tam znaleźć: numer decyzji, data jej otrzymania oraz numer szkody.
  1. Uzasadnienie odwołania: W kolejnym kroku omów obszernie powody, dla których jesteś niezadowolony z decyzji ubezpieczyciela. Pamiętaj, że musisz przedstawić mocne argumenty – informacje powinny być jasne, konkretnie odnoszące się do Twojego przypadku i oparte na faktach. Możesz odnieść się do przepisów prawa, które według Ciebie ubezpieczyciel zinterpretował błędnie lub nie wziął pod uwagę. 
  1. Wymień dowody: Jeżeli posiadasz dodatkowe dowody, które mogą mieć wpływ na decyzję ubezpieczyciela, wymień je i dołącz do odwołania. Mogą to być na przykład dokumenty z zakładu naprawczego, fotografie szkody czy opinie biegłych. 
  1. Wniosek: Na koniec jasno przedstaw, czego oczekujesz – czy to jest ustalenie nowej wysokości odszkodowania, czy całkowite jej przyznanie, jeśli zostało wcześniej odmówione.
  1. Data i podpis: Przy końcu dokumentu wpisz datę i własnoręcznie podpisz odwołanie. 

Pamiętaj, że odwołanie powinno być napisane w sposób zrozumiały, bez skomplikowanego języka prawniczego, ale jednocześnie rzeczowo i z szacunkiem dla odbiorcy. Twoje argumenty powinny być jasne i logicznie przedstawione, tak aby osoba czytająca odwołanie mogła zrozumieć, dlaczego jesteś niezadowolony i czego oczekujesz od ubezpieczyciela. 

Odwołanie możesz przesłać pocztą, aby mieć dowód jego wysłania, ale wiele firm ubezpieczeniowych pozwala już dzisiaj na składanie odwołań drogą elektroniczną. Upewnij się, której formy wymaga Twój ubezpieczyciel.

Dopłata do odszkodowania jako alternatywa dla odwoływania się od decyzji

W przypadkach, gdy nie jesteśmy zadowoleni z decyzji ubezpieczyciela, ale proces odwoławczy wydaje nam się skomplikowany lub czasochłonny, dobrym rozwiązaniem może być dopłata do odszkodowania.

Podsumowanie

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela to prawo każdego poszkodowanego, które pozwala podjąć próbę dochodzenia sprawiedliwego odszkodowania. Proces ten wymaga jednak przygotowania, zrozumienia przepisów prawa ubezpieczeń oraz umiejętnego argumentowania. Pamiętanie o terminach i precyzyjne sformułowanie odwołania to kluczowy krok do skutecznego odwołania się od decyzji ubezpieczyciela. Dopłata do odszkodowania to alternatywa dla procesu odwoławczego, która również może przynieść oczekiwany rezultat – wyższe odszkodowanie.