Drugi podręcznik do wprowadzonego w tym roku szkolnym do nauczania przedmiotu „Historia i teraźniejszość” został właśnie dopuszczony do użytku.

Nowy podręcznik to publikacja Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych, która pojawiła się w piątek 2 września w wykazie podręczników Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jest to książka „Historia i teraźniejszość. Podręczniki. Liceum i technikum. Część 1.”, której autorami są Izabella Modzelewska-Rysak, Leszek Rysak, Karol Wilczyński oraz Adama Cisek.

Jak podano, wśród rzeczoznawców nowego podręcznika znaleźli się prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, dr hab. Mirosław Szumiło i dr hab. Danuta Krzyżyk. Publikacja pojawiła się zarówno w wersji papierowej jak i cyfrowej. Przeznaczona jest co do zasady dla klas szkół ponadpodstawowych, czyli dla liceum ogólnokształcącego oraz technikum.

Wydana 2 września decyzja odnośnie akceptacji podręcznika jest już drugą odnośnie podręcznika do nauki przedmiotu „Historia i teraźniejszość”, który wchodzi właśnie do szkół. Poprzedni uzyskał akceptację 1 lipca i była to publikacja autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego „Historia i teraźniejszość. 1945-1979”, która ukazała się nakładem wydawnictwa Biały Kruk. Aktualnie na dopuszczenie do użytku szkolno – pedagogicznego oczekuje jeszcze jedna pozycja Wydawnictwa SOP Oświatowiec Toruń Sp. z o.o. nosząca tytuł „Historia i teraźniejszość. Podręcznik dla szkoły branżowej I stopnia”.

Od książki do podręcznika

Aby książka danego autora bądź wydawnictwa uzyskała status podręcznika do użytku szkolnego musi dopuścić ją Ministerstwo Edukacji i Nauki w toku wieloetapowej procedury. Najpierw jego prototyp trafia do Ministerstwa Edukacji i Nauki, gdzie wyznaczana jest trójka recenzentów, dwóch wydających opinie merytoryczne, i jeden – językową. Wszystkie one mogą być finalnie pozytywne, pozytywne warunkowo albo negatywne. Tylko wynik pozytywny kończy się otrzymaniem przez daną publikację numeru dopuszczenia. O tym, czy konkretny podręcznik użyć decyduje każdorazowo dany nauczyciel danego przedmiotu. Może on również zdecydować, że podczas przekazywania wiedzy uczniom nie będzie korzystać ze zwartej publikacji książkowej.

Historia i teraźniejszość jako przedmiot szkolny z początkiem bieżącego roku szkolnego wchodzi do nauczania na poziomie szkól ponadpodstawowych w klasie pierwszej liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły I stopnia i w kolejnych latach będzie sukcesywnie obejmował kolejne klasy tychże szkół, drugą klasę liceum ogólnokształcącego a także drugą i trzecią klasę technikum. Przedmiot wchodzi w miejsce dotychczasowej Wiedzy o społeczeństwie stanowiąc jego rozszerzenie. Obejmuje w założeniu zagadnienia z zakresu tego przedmiotu uzupełnione o informacje z historii najnowszej od 1945 r. do 2015 r.