Każdy właściciel domu lub mieszkania musi wykonać remont mieszkania lub domu, które zajmuje. Umożliwia to utrzymanie nieruchomości we właściwym stanie i w konsekwencji może ona posłużyć właścicielowi oraz jego następcom przez bardzo długie lata.

Jednak wykonanie prac remontowych wbrew pozorom nie jest prostym zadaniem, w szczególności, jeżeli dokonujemy generalnego remontu. Warto jest wówczas powierzyć te działania fachowcom.

Dlaczego warto zawrzeć umowę o wykonanie usług remontowych?

Właściwe wykonanie remontu mieszkania bardzo często wymaga szczególnej wiedzy oraz umiejętności. Prace remontowe mogą obejmować zdejmowanie podłogi, skuwanie ścian, malowanie, gipsowanie, szpachlowanie, jak również wymianę instalacji elektrycznej czy wodnej. Wówczas właściciel, nieposiadający odpowiedniej wiedzy oraz sprzętu, nie wykona remontu samodzielnie. Zatem w takiej sytuacji zachodzi konieczność zawarcia umowy o wykonanie usług remontowych.

Z drugiej strony remont generalny czy obejmujący mniejszy zakres prac, pochłania dużo czasu. Z uwagi na wykonywanie pracy zawodowej, przez właściciela nieruchomości, bardzo często niemożliwe jest poświęcenie wystarczającej ilości czasu na odświeżenie domu lub mieszkania. Przy pomocy specjalistów z różnych dziedzin budownictwa można sprawnie i właściwie wykonać wszystkie prace remontowe. Powierzając fachowcom wykonanie remontu, właściciel mieszkania nie musi martwić się i poświęcać swojego cennego czasu. Co więcej, przyspiesza to znacznie prace remontowe i pozwala cieszyć się rezultatami szybciej.

W jaki sposób zlecić fachowcom wykonanie usług remontowych?

Wykonanie usług remontowych jest to praca zlecana fachowcom i specjalistom w swej dziedzinie. Zatem z punktu widzenia właściciela mieszkania oraz osoby wykonującej prace remontowe, niezbędne jest zawarcie umowy o wykonanie usług remontowych. Takie działanie chroni zarówno interesy inwestora jak i wykonawcy. Zatem jakie elementy powinna zawierać umowa o wykonanie usług remontowych?

Elementy umowy o wykonanie usług remontowych

Nazwa umowy i oznaczenie stron – pierwszym elementem umowy jest zawsze jej nazwa. Jednak warto zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującym prawem błędne nazwanie umowy nie przesądza o jej nieważności, ponieważ jeżeli treść zobowiązania będzie odpowiadała umowie o wykonanie usług remontowych, to nadal będzie ona ważna.

Ważne jest również wskazanie daty i miejsca podpisania umowy. Jest to istotne z punktu widzenia dochodzenia ewentualnych roszczeń za niewłaściwe wykonanie umowy. Kolejnym niezbędnym elementem jest dokładne oznaczenie stron. Strona zlecająca wykonanie robót remontowych może być nazywana zamiennie „zlecającym” lub „inwestorem”, natomiast osoba wykonująca pracę może być nazwana „wykonawcą”.

W tej części umowy konieczne jest podanie danych osobowych takich jak imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer i seria dowodu osobistego, nazwa firmy, miejsce wykonywania działalności gospodarczej, numer KRS lub NIP oraz osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu gospodarczego. Warto zapamiętać, że konieczne jest dokładne oznaczenie stron i podanie danych zgodnych z prawdą.

Przedmiot umowy

W paragrafie dotyczącym przedmiotu umowy wskazuje się zakres prac, które wykonawca zobowiązuje się wykonać. Określa się dokładnie jakie roboty remontowe zostaną wykonane, w jakim budynku oraz czyją własnością jest nieruchomość.

W umowie o wykonanie robót budowlanych należy szczegółowo oznaczyć rodzaje prac, poprzez ich wymienienie, np.: dokonanie prac polegających na zdjęciu starej glazury i położeniu nowej w łazience na parterze, wymiana instalacji elektrycznej na I piętrze czy zamontowanie nowych drzwi w pokojach na parterze. Takie oznaczenie przedmiotu umowy pozwoli na uniknięcie niedomówień i nieporozumień między inwestorem a wykonawcą.

Czas wykonania prac remontowych

Umowa o wykonanie prac remontowych musi zawierać określenie czasu w jakim prace powinny się zakończyć. Wobec tego wskazuje się, że wykonawca rozpoczyna pracę w konkretnym dniu oraz zakończy je najpóźniej w ustalonej przez strony dacie.

Dokładne oznaczenie czasu wykonania prac jest niezwykle ważne, ponieważ opóźnienie w wykonaniu remontu może skutkować dla wykonawcy zapłatą odszkodowania lub kary za nieterminowe wykonanie zobowiązania. Ten element umowy chroni przede wszystkim interesy inwestora, ale również wykonawcy.

Wynagrodzenie – co zawrzeć w umowie remontowo-budowlanej?

Zgodnie z obowiązującym prawem wykonawcy, za dokonane prace remontowe, należy się zapłata. Wynagrodzenie jest niezbędnym elementem umowy, ponieważ niezgodne z prawem jest wykonywanie pracy bez wynagrodzenia.

Wysokość wynagrodzenia strony mogą ustalić indywidualnie, zgodnie z rozmiarem wykonywanych prac. Można ustalić zapłatę wynagrodzenia z góry bądź podzielić je na części, przykładowo wypłacając część wynagrodzenia na początku i na końcu wykonywania prac remontowych.

Konieczne jest również ustalenie terminu wypłacania wynagrodzenia oraz sposób zapłaty.

Opróżnienie lokalu, zapewnienie materiałów budowlanych oraz dokumentacji

W umowie o wykonanie prac remontowych warto jest również zawrzeć postanowienie dotyczące opróżnienia lokalu. W większości przypadków zobowiązuje się właściciela lokalu do pozbycia się wszelkich mebli, dekoracji i sprzętów z mieszkania lub domu. Dzięki temu wykonawca nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia domu, ponieważ usunięcie wszelkich przedmiotów należy do obowiązków inwestora.

W umowie warto również zobowiązać inwestora do ciągłego zapewniania materiałów budowlanych. Wówczas wykonawca będzie miał możliwość nieprzerwanego prowadzenia prac remontowych.

Dodatkowo, w treści umowy, można zawrzeć postanowienie, na podstawie którego inwestor zobowiązany jest do przekazania wszelkiej dokumentacji budowlanej, niezbędnej do wykonywania prac. Wykonawca musi posiadać informację o przebiegu instalacji elektrycznej czy wodnej oraz znać poszczególne parametry.

Umowa o prace remontowe jest szczególnym rodzajem umowy, którą zawiera się w celu dokonania konkretnych prac budowlanych. W związku z tym, oprócz powyższych elementów umowy, które są niezbędne, można w niej zawrzeć postanowienia dostosowane każdorazowo do sytuacji.