Grupa PZU, wiodąca polska jednostka ubezpieczeniowa, wykazała znaczący wzrost zysku netto w pierwszym kwartale 2024 roku. Zysk netto, który przypisać można właścicielom jednostki dominującej, osiągnął wartość 1.254 mln zł, co stanowi zauważalny wzrost w porównaniu do wyniku 1.150 mln zł uzyskanego rok wcześniej – wynika to z raportu opublikowanego przez firmę. Ten wynik finansowy Grupy PZU okazał się o 2% wyższy od prognoz rynkowych, które zakładały zysk na poziomie 1.229 mln zł.

Firma ujawniła, że wyniki finansowe za rok 2024 były napędzane przez wysokie rezultaty w sektorze bankowym oraz zwiększenie zysków z działalności operacyjnej w dziedzinie ubezpieczeń korporacyjnych majątkowych. Wzrost ten był głównie spowodowany poprawą rdr (rentowności) w segmencie usług ubezpieczeniowych, zwłaszcza dzięki rosnącej sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych i pozakomunikacyjnych Auto Casco.

Wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2024 roku były również poprawione dzięki wyższym zyskom z działalności operacyjnej w sektorze ubezpieczeń grupowych i kontynuowanych na życie. Również wzrost wyniku z działalności operacyjnej w segmencie inwestycji, ze względu na wyższe wpływy z instrumentów rynku kapitałowego, oraz wyższy wynik finansowy z portfela obligacji wycenianych w wartości godziwej przyczyniły się do ogólnej poprawy wyników. Warto jednak zauważyć, że firma odnotowała niższą rentowność w segmencie ubezpieczeń majątkowych masowych.

W pierwszym kwartale 2024 roku PZU zwiększyła swoje przychody z ubezpieczeń do poziomu 7.012 mln zł, co oznacza wzrost w porównaniu do 6.399 mln zł rok wcześniej. Przychody te były o 2 proc. wyższe od oczekiwań analityków, którzy przewidywali, że wyniosą one 6.876 mln zł.