Pozwolenie na broń w Polsce posiada już niemal pół miliona obywateli, a popularność tej licencji w ostatnich czasach sukcesywnie wzrasta. W zależności od celu, do którego chcemy wykorzystać broń, czekają nas różnego rodzaju kursy, testy i badania.

Jakie są rodzaje licencji na broń? Jakie wymagania należy spełnić, aby móc starać się o takie pozwolenie? Ile wyniesie szacowany koszt uzyskania licencji? Tego wszystkiego dowiesz się z poniższego artykułu.

Podstawowe informacje na temat licencji na broń w Polsce

W Polsce zasady wydawania pozwoleń na broń reguluje ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. Zgodnie z nią potencjalny kandydat do otrzymania licencji powinien:

 • mieć ukończone 21 lat (pozwolenie na broń może zostać również wydane osobą powyżej 18 roku życia, ale wyłącznie do celów sportowych i na wniosek szkoły, organizacji sportowej lub towarzystwa obronnego),
 • wykazać brak uzależnienia od alkoholu i substancji psychoaktywnych,
 • wykazać brak zaburzeń psychicznych, psychologicznych i ograniczeń w sprawności psychofizycznej, co zostaje potwierdzone odpowiednim orzeczeniem psychologicznym i lekarskim,
 • posiadać stałe miejsce zamieszkania w Polsce (być obywatelem RP),
 • uzyskać pozytywną opinię, odpowiedniego dla danego miejsca zamieszkania, Komendanta Komisariatu Policji,
 • być osobą niekaraną, tzn. osoba taką, która nie była karana prawomocną decyzją sądu za przestępstwo umyślne.

Kiedy zbierzemy wszystkie potrzebne dokumenty musimy jeszcze określić ilość broni, jaką chcemy zakupić, jej rodzaj oraz przede wszystkim to, jak zamierzamy z broni korzystać, czyli cel. Ustawa o broni i amunicji wyróżnia 8 takich celów: ochrona osobista, ochrona osób i mienia, sport, łowiectwo, kolekcjonerstwo, rekonstrukcje historyczne, szkolenia i cele pamiątkowe.

6 podstawowych dokumentów wymaganych przy aplikacji na broń

Zgodnie z ustawą o broni i amunicji przy składaniu wniosku o licencję należy uwzględnić dokumenty takie jak:

 1. Pisemny wniosek kierowany do odpowiedniego Komendanta Policji zawierający: dane osoby starającej się o pozwolenie, imię i nazwisko panieńskie matki, imię ojca, adres korespondencyjny, adres stałego zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego, a także data, kiedy został wydany oraz przez jaki organ. Ponadto: określenie rodzaju broni, ilości i celu jej posiadania oraz podpis wnioskodawcy.
 2. Dwie fotografie do dokumentów (3 cm x 4 cm).
 3. Orzeczenie lekarskie potwierdzające psychiczną i fizyczną zdolność do posługiwania się bronią.
 4. Orzeczenie psychologa potwierdzające sprawność psychologiczną do posługiwania się bronią.
 5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na broń bądź za wydanie decyzji administracyjnej dotyczącej dopuszczenia do posiadania broni.
 6. Dokumenty charakterystyczne dla danego celu posiadania licencji.

Zdobycie licencji na broń w Polsce a egzaminy

Każda osoba, która chce otrzymać licencję na posiadanie broni musi przejść egzamin teoretyczny (na wszystkie typy broni) i praktyczny (na każdą z osobna) przed specjalnie powołaną komisją. W przypadku licencji w celach łowieckich bądź sportowych będzie on zdawany w związku, do którego należymy. Dla wszystkich innych typów pozwolenia egzaminy przeprowadza policja.

Podczas testu teoretycznego musimy wykazać się znajomością odpowiednich przepisów i ustaw dotyczących posiadania i użytkowania broni, a także regulaminu strzelnic.

W przypadku egzaminu praktycznego zostaniemy sprawdzeni pod kątem tego, czy umiemy składać i rozkładać oraz zabezpieczać i odbezpieczać broń, ładować amunicję czy posługiwać się wadliwym środkiem bojowym. Obecni egzaminatorzy sprawdzą również umiejętności strzeleckie, dzięki którym stwierdzą, czy dana osoba jest kompetentna do posiadania broni.

Pozwolenie na broń w celach ochrony osobistej

Licencja na broń do ochrony osobistej jest dość ciężka do uzyskania. Wymaga ona dużo więcej dokumentów, a większość wniosków i tak jest odrzucana. Przede wszystkim, starając się o pozwolenie na broń w celach ochrony osobistej, należy mieć udokumentowane stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia. To właśnie brak wystarczających dokumentów potwierdzających takie zagrożenie jest najczęstszą przyczyną odrzucania wniosków.

Aby zapobiec takiemu obrotowi spraw, powinno się przygotować wszelkie dokumenty takie jak akta zgłoszeń na policję gróźb, pobić, szantaży czy niszczenia mienia. Procedura w tym wypadku najczęściej jest dłuższa niż przy innych typach licencji, co wynika bezpośrednio z tego, że policja musi sprawdzić to, jak realnie zagrożone jest bezpieczeństwo danej osoby.

Pozwolenie na broń w celach sportowych

Aby uzyskać pozwolenie na broń do celów sportowych należy najpierw zapisać się do klubu strzeleckiego, gdzie konieczne jest odbycie (trwającego 3 miesiące) kursu na broń, który może zakończyć się egzaminem, oraz branie udziału w treningach organizowanych przez związek.

Następnym krokiem będzie uzyskanie patentu strzeleckiego. W tym celu będziemy musieli zdać egzamin teoretyczny i praktyczny. Dokument ten umożliwi nam uprawianie sportu strzeleckiego w trzech Dyscyplinach (pistolet, karabin, strzelba). Zdobycie patentu umożliwi nam złożenie wniosku o licencje do Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, dzięki której będziemy mogli brać udział w zawodach strzeleckich. Licencja taka jest ważna rok i do jej przedłużenia konieczne jest minimum 8 zawodów w 3 dyscyplinach. Udokumentowane uczestnictwo w turniejach sportowych ułatwia uzyskanie pozwolenia na posiadanie broni.

Koszty uzyskania pozwolenia na broń w Polsce

Pozyskanie licencji na broń może wynieść ponad 2500 zł. Podstawową opłatą jest opłata skarbowa, która nie zmienia się i wynosi zawsze 242 zł. Egzaminy to z kolei wydatek w wysokości od 100 do 1000 zł (w zależności od typu pozwolenia). Ponadto koszt za badania lekarskie (może wynosić maksymalnie 15% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z poprzedniego roku, czyli obecnie około 850 zł) i badania psychologiczne.

W przypadku licencji sportowych i łowieckich należy uwzględnić także kwoty związane z uzyskaniem licencji strzeleckiej, kursami na broń i przynależnością do związku bądź klubu.