W piątkowym raporcie, Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane, z których wynika, że stopa bezrobocia dla stycznia 2024 roku wyniosła 5,4%, co stanowi niewielki wzrost w porównaniu do poprzedniego miesiąca, kiedy wskaźnik ten osiągnął poziom 5,1%. Specjaliści z dziedziny ekonomii zgodnie podkreślają, że obserwowane wahania są typowe dla okresu sezonowego i w najbliższym czasie możliwe jest jeszcze nieznaczne zwiększenie stopy bezrobocia.

Porównując dane miesięczne, liczba osób bez zatrudnienia, które są zarejestrowane w urzędach pracy, wzrosła z 788,2 tys. w grudniu 2023 r. do 837,1 tys. w pierwszym miesiącu 2024 roku – te informacje przekazał także Główny Urząd Statystyczny.

Według danych GUS, spadek średniego poziomu zatrudnienia w porównaniu rok do roku był spowodowany głównie redukcją miejsca pracy w sektorze przetwórstwa przemysłowego (o 0,9%) oraz w sektorze administrowania i działalności wspierającej (o 2,1%). Ponadto, notowany był również niższy poziom zatrudnienia w przemyśle energetycznym, który obejmuje produkcję i dystrybucję energii elektrycznej, gazu, pary wodnej i gorącej wody (spadek o 3,2%), w budownictwie (o 0,6%) oraz w handlu i naprawie pojazdów samochodowych (o 0,2%).

Z drugiej strony, raport GUS wskazał na sektory gospodarki, które doświadczyły wzrostu poziomu zatrudnienia. Najbardziej dynamiczny wzrost odnotowano w branży zakwaterowania i gastronomii – aż o 4,8%. Pozytywne zmiany miały miejsce również w sektorach kultury, rozrywki i rekreacji, górnictwa i wydobycia, obsługi rynku nieruchomości, transportu i magazynowania oraz informacji i komunikacji. Wspomnieć należy także o sektorze dostawy wody; zarządzania ściekami i odpadami; rekultywacji, gdzie wzrost zatrudnienia oscylował w granicach od 2,6% do 0,4%.