W świetle najnowszych danych, które opublikowała Komisja Europejska, perspektywy dla polskiej gospodarki na najbliższe lata wydają się być bardzo obiecujące. Zgodnie z tymi prognozami, tempo wzrostu PKB Polski ma systematycznie rosnąć – według szacunków, w 2024 roku wyniesie 2,8 procent, a w 2025 roku ma osiągnąć już 3,4 procent.

Z raportu Komisji Europejskiej wynika także, że dynamika wzrostu gospodarczego Polski znacznie przewyższa średnią dla całej Unii Europejskiej. Prognozy na rok 2024 dla całego bloku wskazują na wzrost PKB na poziomie jedynie 1 procenta, natomiast dla strefy euro jest to nawet jeszcze mniej – zaledwie 0,8 procenta.

Szerszy kontekst dla polskiej gospodarki zapewnia opracowanie dotyczące konkretnych prognoz na rok 2024. Zgodnie z tym dokumentem, najważniejszym elementem napędzającym wzrost będzie konsumpcja prywatna. Będzie ona wspierana przez dynamiczny rozwój płac, dodatkowe środki pomocowe ze strony rządu zwiększające dostępne dochody, poprawę nastrojów wśród konsumentów oraz spadającą presję inflacyjną.