W czwartek, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) nałożył grzywnę w wysokości 200 milionów euro na Węgry, uznając kraj za winny niewykonania wcześniejszego wyroku TSUE dotyczącego polityki migracyjnej. Wyrok zakładał zwłaszcza zapewnienie dostępu do ochrony międzynarodowej. Za każdy kolejny dzień opóźnienia w wykonaniu wyroku, kraj ten zostanie obciążony dodatkową karą w wysokości 1 mln euro.

W grudniu 2020 roku TSUE stwierdził, że Węgry nie spełniły swoich zobowiązań jako państwo członkowskie UE, celowo unikając implementacji wspólnej polityki migracyjnej Unii. Oskarżenia obejmowały m.in. utrudnianie dostępu do procedury ochrony międzynarodowej dla obywateli krajów trzecich, zatrzymywanie osób starających się o azyl w strefach tranzytowych i naruszanie ich praw do pozostania na terytorium Węgier podczas oczekiwania na rozpatrzenie ewentualnych odwołań od niekorzystnych decyzji. Dodatkowo, Węgry zostały oskarżone o odsyłanie osób nielegalnie przebywających na ich terytorium.

TSUE uznał, że takie działania stanowiły naruszenie zasady lojalnej współpracy ze strony Węgier. Zdaniem Trybunału, powodowało to istotne zagrożenie dla jedności prawa Unii i poważnie naruszało prawa i interesy osób ubiegających się o azyl.

Węgry dodatkowo usunęły na siebie część obowiązków, co przyczyniło się do przeniesienia odpowiedzialności za politykę migracyjną na inne państwa członkowskie UE. Zmusiło to te kraje do ponoszenia zarówno moralnego, jak i finansowego obciążenia związanego z zapewnieniem zgodnej z prawem UE ochrony międzynarodowej, rozpatrywaniem wniosków oraz odsyłaniem nielegalnych imigrantów. Sąd uznał, że stanowiło to wyjątkowo poważne naruszenie zasady solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności między państwa członkowskie.