Unia Europejska po raz kolejny uderza w Węgry i politykę prowadzoną przez rząd premiera Viktora Orbana. Europarlament potępia „rozmyślne i systematyczne” działania rządu Węgier zmierzające do podważenia „wartości europejskich. Domaga się przedstawienia przez władze tego kraju wyników „wyników działań w ramach procedury art. 7”. Parlament wezwał Komisję Europejską, aby wstrzymał zatwierdzenie węgierskiego KPO dopóki w tym kraju nie zostanie przywrócona „demokracja”, a wraz z nimi „wolne sądy” oraz tzw. „prawa mniejszości”. Rezolucję w tej sprawie poparli 433 eurodeputowani, przeciwko było 123 a 28 wstrzymało się od głosu.

Rezolucja parlamentu Europejskiego

Zdaniem europosłów dotychczasowy brak zdecydowanych działań unijnych doprowadził do powstania na Węgrzech „hybrydowego reżimu autokracji wyborczej”. System ten określili jako taki, w którym pomimo że odbywają się wybory, to jednak brak jest w nim poszanowania „dla demokratycznych norm i standardów”. Parlament ponadto ubolewa nad tym, że Rada Europejska wykazuje się brakiem zdolności aby poczynić postępy w celu „przeciwdziałania regresowi demokracji”.

Eurodeputowani wskazują też, że procedura z art. 7 ust. 1 nie ma wymogu jednomyślności wszystkich państw UE w kwestii zidentyfikowania wyraźnego ryzyka poważnego naruszania unijnych wartości aby móc wydać wobec danego kraju konkretne zalecenia oraz terminy. Uważają także, że dalsza zwłoka w podejmowaniu działań w oparciu o art. 7 mających na celu ochronę wartości Unii Europejskiej na Węgrzech jest równoznaczna z „naruszeniem zasady państwa prawa przez samą Radę”. W tym celu wzywają KE aby ta użyła wszelkich dostępnych narzędzi łącznie z rozporządzeniem o warunkowości budżetowej. Oczekują, że komisja wstrzyma zatwierdzanie Krajowego Planu Odbudowy dla Węgier oraz wykluczy z finansowania te programy spójności, z których fundusze są niewłaściwie, w ich ocenie, wykorzystywane bądź prowadzą do naruszania praworządności.

Zastrzeżenia europosłów

Tym co budzi wśród europosłów zaniepokojenie jest szczególnie kilka obszarów takich jak prawidłowe funkcjonowanie systemu konstytucyjnego i wyborczego na Węgrzech, niezależne sądownictwo, korupcja i konflikty interesów oraz wolność słowa włącznie z pluralizmem mediów. Ich zdaniem problematyczne są też wolność akademicka oraz wyznania, wolność do zrzeszania się, prawo do równego traktowania wszystkich, w szczególności prawa osób LGBTIQ, prawa mniejszości narodowych, a także prawa migrantów, osób ubiegających się o azyl oraz uchodźców.